مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛        مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید
 
   
 
  •  اداره کل حراست

   ثبت مطلب جدید 
   آخرین به روز رسانی:  03/10/1397 09:22:48
    مطالب اداره کل حراست