مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛        مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید
 
   
 
  •  مرکز برنامه‌ریزی و ارزیابی

   ثبت مطلب جدید 
   آخرین به روز رسانی:  02/07/1392 14:05:39
    مطالب مرکز برنامه‌ریزی و ارزیابی