مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید        مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛
 
   
 
  • [ آخرین نشریه منتشر شده ]
   نشریه انسان پژوهی دینی
   تعداد صفحات: 123
  • [ پربازدیدترین نشریه ]
   نشریه انسان پژوهی دینی
   تعداد صفحات: 123
  •  
  • [ نشریه ]
   نشریه انسان پژوهی دینی
   تعداد صفحات: 123
   نویسندگان: عبدالله جوادی آملی، محسن جوادی - هادی موسوی، محمدحسن قدردان قراملکی، عین الله خادمی - مرتضی حامدی، ابوالحسن غفاری، حسن معلمی، مسلم محمدی