مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید        مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛
 
   
 
    •  دفتر نظارت و بازرسی

      آخرین به روز رسانی:  03/10/1397 13:24:10
       مطالب دفتر نظارت و بازرسی