مقام معظم رهبري: اگر چنانچه ما توان خودمان را بيشتر از واقع بدانيم، يا كمتر از آنچه كه واقعيت است، بدانيم، دچار خطا خواهيم شد؛        مقام معظم رهبري: براي خدا كار كنيد و لحظه اي را براي خدمت به مردم و نظام از دست ندهيد        مقام معظم رهبري: سال 1393، سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي        امام خميني (ره): دقت و مطالعه در زندگي علماي سلف حكايت از فقر و نهايتا روح پرفتوت آنان براي كسب معارف مي كند كه چگونه در پرتو نور شمع و شعاع قمر تحصيل كردند و با قناعت و بزرگواري زيستند.        مقام معظم رهبري: ممكن است ما انواع و اقسام كارها و برنامه ها را پيش رو داشته باشيم و اجرا كنيم. بايد در ميان آنها، آنچه خدمت رساني عميق تر و ماندگارتر و زودبازده تر محسوب مي شود، اولويت پيدا كند.
 
   
  • [ واحدهاي مركز خدمات ]

  • معاونت منابع انساني و مالي

   مقدمه

   مركز خدمات حوزه هاي علميه با رويكرد توسعه منابع انساني و اينكه نيروي انساني را به عنوان سرمايه انساني تلقي نموده و نقش آن را در تعالي سازماني و پيشبرد اهداف متعالي مركز در كيفيت و مطلوبيت بخشيدن در خدمات خود به طلاب عزيز، نسبت به تغييرعنوان معاونت اداري مالي به عنوان معاونت منابع انساني و مالي اقدام نموده است.

        1- استعداد يابي و ارتقاء توانمندي نيروي انساني
   مركز خدمات حوزه هاي علميه در خصوص توسعه دانش و ايجاد توانمندي هاي مورد انتظار در مديران و كاركنان خود، به دنبال استعداد يابي و جانشين پروري در نيروهاي انساني خود است.
        2- پرورش راهبردي نيروي انساني در مركز
   مركز خدمات حوزه هاي علميه در جهت تحقق اهداف خود در خصوص توسعه دانش و ايجاد توانمندي هاي مورد انتظار در مديران و كاركنان، با نگرش استراتژي در توسعه منابع انساني در راستاي جهت گيري كلان مركز كمك نموده و فرآيند يادگيري در نيروي انساني را تحصيل مي نمايد.

   معرفي معاونت منابع انساني و مالي مركز خدمات حوزه هاي علميه

   الف. ضرورت ايجاد معاونت منابع انساني و مالي.
   ب. ماموريت معاونت منابع انساني و مالي
   .
   ج. اهداف ماموريت هاي معاونت منابع انساني و مالي
   .
   د. اهم وظايف و اختيارات معاونت منابع انساني و مالي
   .
   ه. واحد هاي تابعه معاونت منابع انساني و مالي.
   و. نمودار سازماني معاونت منابع انساني و مالي
   .

   • نمودار سازماني معاونت منابع انساني و مالي در تاريخ 1391.12.22 به تصويب هيئت مديره محترم مركز خدمات حوزه هاي علميه رسيده است.