امام خمینی (ره): اگر بخواهید خدمت گزار اسلام باشید، خدمت گزار ملت اسلام باشید.        امام خمینی (ره): اگر طلبه ای منصب امام جمعه و ارشاد مردم یا قضاوت در امور مسلمین را خالی ببیند و قدرت اداره هم در او باشد و فقط به بهانه درس و بحث مسوولیت نپذیرد و یا دلش را فقط به هوای اجتهاد و درس خوش کند در پیشگاه خداوند بزرگ یقینا مواخذه می شود و هرگز عذر او موجه نیست.        امام خمینی (ره): ما اگر امروز به نظام خدمت نکنیم و استقبال بی سابقه مردم از روحانیت را نادیده بگیریم هرگز فرصت و شرایط بهتر از این نخواهیم داشت.        مقام معظم رهبری: ممکن است ما انواع و اقسام کارها و برنامه ها را پیش رو داشته باشیم و اجرا کنیم. باید در میان آنها، آنچه خدمت رسانی عمیق تر و ماندگارتر و زودبازده تر محسوب می شود، اولویت پیدا کند.        امام خمینی (ره): دقت و مطالعه در زندگی علمای سلف حکایت از فقر و نهایتا روح پرفتوت آنان برای کسب معارف می کند که چگونه در پرتو نور شمع و شعاع قمر تحصیل کردند و با قناعت و بزرگواری زیستند.
 
   

  • معاونت منابع انسانی و مالی

   معاونت منابع انسانی و مالی

   مقدمه

   مرکز خدمات حوزه های علمیه با رویکرد توسعه منابع انسانی و اینکه نیروی انسانی را به عنوان سرمایه انسانی تلقی نموده و نقش آن را در تعالی سازمانی و پیشبرد اهداف متعالی مرکز در کیفیت و مطلوبیت بخشیدن در خدمات خود به طلاب عزیز، نسبت به تغییرعنوان معاونت اداری مالی به عنوان معاونت منابع انسانی و مالی اقدام نموده است.

        1- استعداد یابی و ارتقاء توانمندی نیروی انسانی
   مرکز خدمات حوزه های علمیه در خصوص توسعه دانش و ایجاد توانمندی های مورد انتظار در مدیران و کارکنان خود، به دنبال استعداد یابی و جانشین پروری در نیروهای انسانی خود است.
        2- پرورش راهبردی نیروی انسانی در مرکز
   مرکز خدمات حوزه های علمیه در جهت تحقق اهداف خود در خصوص توسعه دانش و ایجاد توانمندی های مورد انتظار در مدیران و کارکنان، با نگرش استراتژی در توسعه منابع انسانی در راستای جهت گیری کلان مرکز کمک نموده و فرآیند یادگیری در نیروی انسانی را تحصیل می نماید.

   معرفی معاونت منابع انسانی و مالی مرکز خدمات حوزه های علمیه

   الف. ضرورت ایجاد معاونت منابع انسانی و مالی.
   ب. ماموریت معاونت منابع انسانی و مالی
   .
   ج. اهداف ماموریت های معاونت منابع انسانی و مالی
   .
   د. اهم وظایف و اختیارات معاونت منابع انسانی و مالی
   .
   ه. واحد های تابعه معاونت منابع انسانی و مالی.
   و. نمودار سازمانی معاونت منابع انسانی و مالی
   .

   • نمودار سازمانی معاونت منابع انسانی و مالی در تاریخ 1391.12.22 به تصویب هیئت مدیره محترم مرکز خدمات حوزه های علمیه رسیده است.