مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید        مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛
 
   
 

    • راه های ارتباطی با مدیر کل جامعه نخبگانی

      راه های ارتباطی با مدیر کل جامعه نخبگانی:

      شماره تلفن: 02531206764