مقام معظم رهبری: اگر چنانچه ما توان خودمان را بیشتر از واقع بدانیم، یا کمتر از آنچه که واقعیت است، بدانیم، دچار خطا خواهیم شد؛        مقام معظم رهبری: برای خدا کار کنید و لحظه ای را برای خدمت به مردم و نظام از دست ندهید
 
   
 

  • معاونت منابع انسانی و مالی

   معاونت منابع انسانی و مالی

   مقدمه

   مرکز خدمات حوزه های علمیه با رویکرد توسعه منابع انسانی و اینکه نیروی انسانی را به عنوان سرمایه انسانی تلقی نموده و نقش آن را در تعالی سازمانی و پیشبرد اهداف متعالی مرکز در کیفیت و مطلوبیت بخشیدن در خدمات خود به طلاب عزیز، نسبت به تغییرعنوان معاونت اداری مالی به عنوان معاونت منابع انسانی و مالی اقدام نموده است.

        1- استعداد یابی و ارتقاء توانمندی نیروی انسانی
   مرکز خدمات حوزه های علمیه در خصوص توسعه دانش و ایجاد توانمندی های مورد انتظار در مدیران و کارکنان خود، به دنبال استعداد یابی و جانشین پروری در نیروهای انسانی خود است.
        2- پرورش راهبردی نیروی انسانی در مرکز
   مرکز خدمات حوزه های علمیه در جهت تحقق اهداف خود در خصوص توسعه دانش و ایجاد توانمندی های مورد انتظار در مدیران و کارکنان، با نگرش استراتژی در توسعه منابع انسانی در راستای جهت گیری کلان مرکز کمک نموده و فرآیند یادگیری در نیروی انسانی را تحصیل می نماید.

   معرفی معاونت منابع انسانی و مالی مرکز خدمات حوزه های علمیه

   الف. ضرورت ایجاد معاونت منابع انسانی و مالی.
   ب. ماموریت معاونت منابع انسانی و مالی
   .
   ج. اهداف ماموریت های معاونت منابع انسانی و مالی
   .
   د. اهم وظایف و اختیارات معاونت منابع انسانی و مالی
   .
   ه. واحد های تابعه معاونت منابع انسانی و مالی.
   و. نمودار سازمانی معاونت منابع انسانی و مالی
   .

   • نمودار سازمانی معاونت منابع انسانی و مالی در تاریخ 1391.12.22 به تصویب هیئت مدیره محترم مرکز خدمات حوزه های علمیه رسیده است.