امام خميني (ره): دقت و مطالعه در زندگي علماي سلف حكايت از فقر و نهايتا روح پرفتوت آنان براي كسب معارف مي كند كه چگونه در پرتو نور شمع و شعاع قمر تحصيل كردند و با قناعت و بزرگواري زيستند.        امام خميني (ره): اگر بخواهيد خدمت گزار اسلام باشيد، خدمت گزار ملت اسلام باشيد.        مقام معظم رهبري: براي خدا كار كنيد و لحظه اي را براي خدمت به مردم و نظام از دست ندهيد        مقام معظم رهبري: سال 1393، سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي        امام خميني (ره): ما اگر امروز به نظام خدمت نكنيم و استقبال بي سابقه مردم از روحانيت را ناديده بگيريم هرگز فرصت و شرايط بهتر از اين نخواهيم داشت.
 
   
    • استان قم
      قمتهراناصفهانآذربايجان شرقيآذربايجان غربياردبيلالبرزايلامبوشهرچهار محال و بختياريخراسان جنوبيخراسان رضويخراسان شماليخوزستان زنجان سمنانسيستان و بلوچستانفارسقزوينكردستانكرمانكرمانشاهكهكيلويه و بويراحمد  گلستانگيلانلرستانمازندران مركزي  هرمزگانهمدانيزد