مقام معظم رهبري: ما كمبود كالا در كشور نداريم اما گراني و كاهش قدرت خريد مردم، بايد علاج شود كه در اين زمينه همه بخش هاي ستادي و عملياتي مسئولند.        امام خميني (ره): دقت و مطالعه در زندگي علماي سلف حكايت از فقر و نهايتا روح پرفتوت آنان براي كسب معارف مي كند كه چگونه در پرتو نور شمع و شعاع قمر تحصيل كردند و با قناعت و بزرگواري زيستند.        امام خميني (ره): ما اگر امروز به نظام خدمت نكنيم و استقبال بي سابقه مردم از روحانيت را ناديده بگيريم هرگز فرصت و شرايط بهتر از اين نخواهيم داشت.        مقام معظم رهبري: سال 1393، سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي        مقام معظم رهبري: اگر چنانچه ما توان خودمان را بيشتر از واقع بدانيم، يا كمتر از آنچه كه واقعيت است، بدانيم، دچار خطا خواهيم شد؛
 
   
    • استان قم
      قمتهراناصفهانآذربايجان شرقيآذربايجان غربياردبيلالبرزايلامبوشهرچهار محال و بختياريخراسان جنوبيخراسان رضويخراسان شماليخوزستان زنجان سمنانسيستان و بلوچستانفارسقزوينكردستانكرمانكرمانشاهكهكيلويه و بويراحمد  گلستانگيلانلرستانمازندران مركزي  هرمزگانهمدانيزد